top of page

Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων για Ενίσχυση Ψηφιακων Oπτικοακουστικών Έργων Μικρής Διάρκειας-ΥΠΠΑΝ

English below

Σε συνέχεια των εξαγγελθεισών από τον Υπουργό Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας πρωτοβουλιών για την ενίσχυση του Πολιτισμού, ένεκα της κρίσης που προέκυψε με την Πανδημία (συνθήκες απομόνωσης-περιοριστικά μέτρα, παγκόσμια κρίση υγείας, θύματα, επιπτώσεις, η ‘επόμενη μέρα’ μετά το τέλος των περιοριστικών μέτρων), και με στόχο την ενίσχυση των καλλιτεχνών στη δημιουργικότητα, οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες ανακοινώνουν ότι δέχονται ταινίες μικρής διάρκειας από 1΄- 3΄ με θέμα την ζωή κάτω από τις συνθήκες εγκλεισμού και παγκόσμιας κρίσης.

Όροι Συμμετοχής:

1. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν Κύπριοι σκηνοθέτες και εικαστικοί (εντός και εκτός Κύπρου) καθώς και μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου.

2. Οι αιτητές πρέπει να έχουν ήδη εργαστεί με την παραγωγή δημιουργικού οπτικοακουστικού έργου, συμπεριλαμβανομένου και του βίντεο αρτ στην περίπτωση των εικαστικών.

3. Η ταινία πρέπει να έχει διάρκεια από 1΄μέχρι 3΄ και να μην έχει κυκλοφορήσει σε οποιοδήποτε μέσον μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας βράβευσης.

4. Να έχουν τηρηθεί όλοι οι ισχύοντες κανόνες και μέτρα προστασίας που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση κατά τη διάρκεια της παραγωγής του έργου.

5. Θα γίνονται δεκτές ταινίες που έχουν παραχθεί με οποιοδήποτε μέσον και τεχνική ανεξάρτητα ύφους, είδους ή κατηγορίας (πχ αφηγηματικές, εναλλακτικές, ντοκιμαντέρ, κινουμένου σχεδίου).

Kριτήρια επιλογής είναι τα ακόλουθα:

1. Η πρωτοτυπία της ιδέας

2. Η διαχείριση της ανθρώπινης διάστασης κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες, μέσα από την τέχνη

3. Η ικανότητα να εξαχθεί ένα ολοκληρωμένο έργο, κάτω από τις ιδιαίτερες

συνθήκες εγκλεισμού

Υλικό προς κατάθεση:

1. Επιστολή προς τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες με μικρό σκεπτικό για την ταινία

2. Το link της ταινίας και την ταινία σε μορφή mp4.

3. Βιογραφικό του αιτητή μαζί με links προηγούμενων οπτικοακουστικών δημιουργιών του.

4. Κατάλογος συμμετεχόντων (εάν υπάρχουν).

5. Υπεύθυνη δήλωση από τον αιτητή ότι το υποβληθέν έργο δεν έχει προβληθεί και δεν θα προβληθεί μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

6. Βεβαίωση παραχώρησης στις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του δικαιώματος δημόσιας προβολής των ταινιών που θα επιλεγούν για περίοδο έξι μηνών (π.χ. διαδικτυακά, τηλεοπτικά, σε αίθουσα κινηματογράφου αυτόνομα ή/και με άλλες βραβευθείσες).

7. Βεβαίωση παραχώρησης του δικαιώματος προβολής στις Πολιτιστικές Υπηρεσίες από πιθανούς κατέχοντες πνευματικά δικαιώματα (πχ μουσική, αρχειακό υλικό).

Η Κριτική Επιτροπή θα είναι 5 μελής και θα ανακοινωθεί εντός των ημερών. Πρόθεση των Πολιτιστικών Υπηρεσιών είναι η ενίσχυση σημαντικού αριθμού ταινιών με το ποσό των 1000 ευρώ, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η δημιουργικότητα μέσα σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον, καθώς και η προβολή της κυπριακής δημιουργίας.

Όλα τα πιο πάνω θα πρέπει να αποσταλούν μέχρι τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στο εμαιλ cypruscinema.gov@cytanet.com.cy

Tα αποτελέσματα τα ανακοινωθούν δύο βδομάδες μετά την κατάθεση των έργων

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ να αποτείνεστε στο εμαιλ : cypruscinema.gov@cytanet.com.cy, ή στα τηλέφωνα 22809812, 22809811, 22809846


Invitation for the Submission of Proposals for State Support of

Short Length Digital Audiovisual Works

Following the initiatives announced by the Minister of Education, Culture, Sports and Youth for supporting Culture in the wake of the crisis caused by the Pandemic (lockdown conditions-restrictive measures, world health crisis, victims, consequences, the ‘day after’ the end of restrictive measures) and with a view to support the creativity of artists, the Cultural Services announce that they will accept short films with a running time of 1΄ to 3΄ on the theme: ‘life under conditions of lockdown and a global crisis’.

Terms for participation:

1. Applications may be submitted by Cypriot film directors and visual artists (either inside or outside Cyprus) and permanent citizens of Cyprus.

2. Applicants must have already worked on the production of a creational audiovisual work, including video art in the case of visual artists

3. The film must have a running time of 1΄ to 3΄ and must not have been previously screened in any form of media until the award process is complete.

4. All applicable protection rules and measures announced by the government during the production of the work must be complied with.

5. Films produced by any medium and technique, regardless of style, genre or category (e.g. narrative, alternative, documentary, animated) will be accepted.

The Selection criteria will take into account the following:

1. Originality of the concept

2. Addressing the human dimension under specific conditions, through art.

3. Ability to produce a finished work under the special lockdown conditions.

Documents to be submitted:

1. Letter to the Cultural Services of the Ministry of Education with a short description of the film.

2. The link of the film and the film in an mp4 format.

3. Curriculum Vitae of the applicant together with the links of his/her previous audiovisual creations.

4. A list of participants (if any).

5. An official declaration from the applicant verifying that the work submitted has not been screened and shall not be screened until the completion of the procedure.

6. Acknowledgment of assigning to the Cultural Services the right for the public screening of the films to be selected for a period of six months (e.g. online, tv broadcasting, in a cinema, either autonomously and/or with together with other winning films).

7. Acknowledgment by persons who may have copyrights (e.g. music, archived material) of assigning to the Cultural Services the right of screening the films at the Cultural Services.

The Selection Panel shall comprise 5 members and shall be announced shortly. The Cultural Services endeavour to support a significant number of films with the amount of 1000 euro, in order to encourage creativity during these difficult times and to promote Cypriot creations.

All documents as aforesaid must be sent until Monday 8 of June at the latest to the email address: cypruscinema.gov@cytanet.com.cy

The results will be announced two weeks after the submission of the works.

For more inquiries please contact the cultural services at the following email address: cypruscinema.gov@cytanet.com.cy or call us at 22809812, 22809811, 22809846.

477 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page