Ανακοίνωση των Πολιτιστικών Υπηρεσιών: Μέτρα στήριξης

04-02-2021

Ανακοίνωση των Πολιτιστικών Υπηρεσιών για τα μέτρα στήριξης των πολιτιστικών φορέων και των καλλιτεχνών.


Το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από τη χθεσινή του Απόφαση ενέκρινε δέσμη μέτρων που στοχεύουν στη στήριξη του Πολιτισμού.


Τα μέτρα που έχουν αποφασιστεί έχουν ως εξής:


1. Αύξηση του επιδόματος προς τους καλλιτέχνες από €900 που προνοούσε η Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 18 Δεκεμβρίου 2020, σε €1.500. Από το επίδομα αναμένεται να επωφεληθούν γύρω στους 1.500 – 1.700 καλλιτέχνες με αναμενόμενο κόστος €2.550.000 περίπου.


2. Στήριξη μη κερδοσκοπικών πολιτιστικών φορέων για λειτουργικά έξοδα

Δεδομένου ότι η πανδημία επηρέασε ιδιαίτερα τους μη κερδοσκοπικούς πολιτιστικούς φορείς, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την παραχώρηση έκτακτου επιδόματος για κάλυψη λειτουργικών εξόδων προς μη κερδοσκοπικούς πολιτιστικούς φορείς, οι οποίοι έλαβαν χορηγία για κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών το 2020. Αυτό το επίδομα θα καταβληθεί αμέσως, ως έκτακτο επίδομα, και θα ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών των αιτήσεων που είχαν υποβάλει το 2020 με ανώτατο όριο τις €20.000, χωρίς να απαιτείται η υποβολή οποιωνδήποτε πρόσθετων πιστοποιητικών. Δικαιολογητικά απαιτείται να υποβληθούν μόνο για δάνεια που αφορούν το οίκημα καθότι η κάλυψη οφειλόμενων δόσεων δεν αποτελούσε πέρσι επιλέξιμη δαπάνη. Σημειώνεται ότι πέρα από την κάλυψη οφειλόμενων δόσεων έχει αυξηθεί και το ανώτατο όριο του επιδόματος, από €10.000 ή €12.000 ανάλογα με την κατηγορία σε €20.000 για όλους.


Το συνολικό κόστος για υλοποίηση της Απόφασης αυτής ανέρχεται στο ποσό των €225.000.


Στήριξη άλλων πολιτιστικών φορέων συμπεριλαμβανομένων και κερδοσκοπικών για λειτουργικά έξοδα.

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την παραχώρηση ανάλογου έκτακτου επιδόματος για κάλυψη λειτουργικών δαπανών και σε μη κερδοσκοπικούς πολιτιστικούς οργανισμούς, οι οποίοι δεν έλαβαν έγκριση για χορηγία το 2020, καθώς και σε κερδοσκοπικούς πολιτιστικούς οργανισμούς.


Η παραχώρηση του εν λόγω έκτακτου επιδόματος θα καταβληθεί σε οργανισμούς που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:


(i) έχουν ως κύρια καταστατική τους επιδίωξη τη δραστηριοποίηση στον χώρο του σύγχρονου πολιτισμού και

(ii) είχαν παρουσία στα πολιτιστικά δρώμενα του τόπου κατά το 2020 και δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενίσχυσης και ανάδειξης της σύγχρονης κυπριακής πολιτιστικής δημιουργίας (έργα και δημιουργοί) στην Κύπρο, καθώς επίσης και της προβολής, προώθησης και κινητικότητάς των καλλιτεχνών στο εξωτερικό.


Επιλέξιμες δαπάνες για τον καθορισμό του έκτακτου επιδόματος θα είναι το προβλεπόμενο ενοίκιο του οικήματος/χώρου του φορέα (ή οφειλόμενες δόσεις για το 2021 που αφορούν ιδιόκτητο οίκημα) και οι υπηρεσίες κοινής ωφελείας (ηλεκτρισμός και υδροδότηση) για το 2021.


Το έκτακτο επίδομα θα αντιστοιχεί στο 100% των επιλέξιμων δαπανών που θα υποβληθούν, με ανώτατο όριο τις €20.000. Αναμένεται ότι οι δικαιούχοι φορείς δεν θα υπερβούν τους 30, με αναμενόμενο κόστος υλοποίησης της εισήγησης τις €600.000 και νοουμένου ότι δεν θα τύχουν στήριξης από τα Σχέδια του Υπουργείου Οικο