Αιτήσεις για χρηματοδότηση της παραγωγής Κινηματογραφικών Ταινιών 2020-2021


Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (Συμβουλευτική Επιτροπή Κινηματογράφου) ανακοινώνει ότι δέχεται προτάσεις προς εξέταση για τη χρηματοδότηση της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών για το έτος 2021-2022, μόνο για τις πιο κάτω κατηγορίες:

  1. Συγγραφή Σεναρίου Ταινίας Μυθοπλασίας Μεγάλου Μήκους / Χαμηλού προϋπολογισμού (Δεν συμπεριλαμβάνεται η ταινία Κινουμένων Σχεδίων και Ντοκιμαντέρ).

  2. Συγγραφή Σεναρίου Ταινίας Μυθοπλασίας Μεγάλου Μήκους / Υψηλού προϋπολογισμού (Δεν συμπεριλαμβάνεται η ταινία Κινουμένων Σχεδίων και Ντοκιμαντέρ).

  3. Ανάπτυξη Παραγωγικού Σχεδίου για Παραγωγή ταινίας Μυθοπλασίας Μεγάλου Μήκους Χαμηλού και Υψηλού προϋπολογισμού (Συμπεριλαμβάνεται η ταινία Ντοκιμαντέρ μεσαίας διάρκειας μέχρι 50 - 60 λεπτά).

  4. Για παραγωγή:

i. Ταινίες Μικρού Μήκους Μυθοπλασίας μέχρι 15 λεπτά

ii. Ταινίες Μικρού Μήκους Μυθοπλασίας μέχρι 25 λεπτά

iii. Ταινίες Μικρού Μήκους Μυθοπλασίας Κινουμένων Σχεδίων μέχρι 15 λεπτά

iv. Ταινίες Μικρού Μήκους Ντοκιμαντέρ μέχρι 30 λεπτά

v. Ταινίες Ντοκιμαντέρ μεσαίας διάρκειας 50 - 60 λεπτά.

  1. Πρόγραμμα Μειοψηφικών Παραγωγών.

Το ύψος της χρηματοδότησης θα εξαρτηθεί από τις οικονομικές δυνατότητες του κονδυλίου κινηματογράφου .

Συμπληρωματικές Πληροφορίες:

1. Οι αιτητές οφείλουν να γνωρίζουν τον Κανονισμό Χρηματοδότησης και οι αιτήσεις τους να συνάδουν µ΄ αυτόν. Ελλιπείς αιτήσεις ή προτάσεις που δε θα συνάδουν µε τον Κανονισμό Xρηματοδότησης θα αποκλείονται (Τα αντίγραφα δεν θα επιστρέφονται).

2. Οι αιτήσεις, μαζί µε τα ειδικά έντυπα θα πρέπει να υποβληθούν στη Γραμματεία της Συμβουλευτικής Επιτροπής Κινηματογράφου, σε 4 τυπωμένα αντίγραφα αλλά και σε ψηφιακή μορφή Pdf, σε ένα ενιαίο αρχείο, στη Διεύθυνση: Πολιτιστικές Υπηρεσίες, Ιφιγενείας 27, 2007 Στρόβολος, 1ο όροφο, Γραφείο 110 ή 111 / email: cypruscinema.gov@cytanet.com.cy

3. Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προτάσεων είναι για τις κατηγορίες 1, 2 και 3 η Τρίτη 4η Μαΐου 2021 και για τις κατηγορίες 4 και 5 η Τετάρτη 5η Μαΐου 2021, μέχρι τις 13.00.

4. Τα κατατεθέντα έγγραφα